Framtidskontrakt

– Vi står inför utmaningar som kräver en framtidsinriktad politik. För det behövs gemensamma lösningar – inte fler skattesänkningar. Vi skriver därför under ett Framtidskontrakt som visar hur vi vill ta ansvar för fler i arbete och en välfärd vi kan vara stolta över.

Mindre klasser – fler lärare och speciallärare

Elevantalet ska minska med 5 barn i stora klasser. Minst 50 nya lärare och pedagoger ska anställas före 2018.

Vi vet att utbildning är skillnaden mellan att ha ett jobb och att inte ha det. Därför vill vi till år 2020 halvera andelen elever som saknar behörighet till gymnasiets nationella program. Att kunna läsa och skriva ordentligt är A och O – samtidigt försämras läskunnigheten alltjämt bland svenska elever. Så om fler ska gå ut nian med bra betyg, måste vi ge dem en bra start från första klass. Då behöver vi öka lärartätheten så att alla barn blir sedda – både de som halkat efter och de som vill springa före.

Vi vill därför skriva under på att:

 • Minska klasserna med upp till fem elever i förskolan fram till tredje klass.
 • Öka barnens stöd i skolan och anställa 50 nya lärare och pedagoger innan 2018.
 • Utveckla och satsa på gymnasiet, bl.a. genom att erbjuda alla nya gymnasieungdomar från Lerum ett kollektivtrafikkort.
Mindre förskolegrupper och fler förskolor

Max 15 barn i förskolegrupperna och ännu färre i de lägsta åldrarna. Vi ska bygga minst 20 nya avdelningar före 2018.

Socialdemokraterna vill investera tidigt i barns utveckling. Därför är det viktigt att alla barn får gå i förskolan, och att den håller hög kvalitet. Förskolan är också grundläggande för att föräldrar ska kunna jobba.
Sverige är ett bra land att växa upp i. Men utvecklingen oroar. Skolresultaten faller kraftigt. De stora barngrupperna i förskolan blir allt fler. Moderaternas politik där skattesänkningar gått före investeringar i förskola och skola, möter inte de utmaningar som förskolan står inför. I Lerums kommun har vi nu förskolegrupper med över 20 barn och ett snitt på nästan 18 barn/avdelning det kan vi inte acceptera.

Vi vill investera i förskolan för att höja kvaliteten och minska barngrupperna. Studier visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta gäller särskilt de barn som har föräldrar med en kort utbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor. Förskolan är också en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta. Tillsammans med en bra föräldraförsäkring är förskolan det viktigaste skälet till att andelen sysselsatta kvinnor i Sverige är bland de högsta i världen.

Vi vill därför skriva under på att:

 • Minska förskolegrupperna till max 15 barn och ännu färre i de lägsta åldrarna
 • Att bygga minst 20 nya förskoleavdelningar innan 2018.
  Bygga fler hyresrätter

Nu är det dags att gå från ord till handling. Vi ska påbörja byggandet av minst 300 nya hyreslägenheter före 2018. 

Det saknas bostäder i Lerum. Vi har som mål att Lerum ska växa med 1 % varje år men har inte lyckats med det på flera år. Vi Socialdemokrater vill att en tredjedel av all nyproduktion av bostäder i Lerum ska vara hyresrätter.

En rörlig arbetsmarknad med fler jobb förutsätter en fungerande bostadsmarknad. Bostadsbristen ska mötas med kraftigt ökat bostadsbyggande och områdesförnyelse.

Idag tvingas många ungdomar att bo kvar hemma för att de inte kan hitta en bostad. Det är också allt vanligare att man måste flytta från kommunen för att kunna hitta en bostad.

Kommunen måste bli mer aktiv på bostadsmarknaden för att tillgodose Lerumsbornas behov av valfrihet i boendet. Vi skall sätta hyresrätten i centrum men också ge förutsättningar för andra boendeformer. Vi skall bygga hyresbostäder med rimliga hyror på kommunens egen mark, fler hyresbostäder behövs till både äldre, yngre och personer med funktionsnedsättning

Vi vill därför skriva under på att:

 • Bygga fler hyresrätter.
 • Vi ska påbörja byggandet av minst 300 nya hyreslägenheter innan 2018.
  En lön som det går att leva på

Bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Alla ska erbjudas heltidsanställning. Ingen visstidsanställning längre än två år.

Ett konkurrenskraftigt Lerum med modern personalpolitik gör Lerum till en kommun där man vill arbeta och bo. Vi skall investera i fast- och heltidsanställd personal. Rätt till kompetensutveckling är ett självklart krav. Det facklig- politiska arbetet med mönsterarbetsplatser är viktigt för att uppnå bättre välfärdsjobb. Vi vill vara en modern arbetsgivare där allas kreativitet och idérikedom tas till vara. Lerums kommun skall konkurrera med kunskap, trygghet och goda arbetsvillkor.

Genom utbildning och praktik skall det vara möjligt att byta arbetsuppgifter eller yrke även inom kommunen. Vi vill underlätta för våra anställda och minska sjukskrivningarna som ofta är ett resultat av ett tungt, slitsamt och stressigt arbete. Vi vill satsa på förebyggande företagshälsovård och rehabilitering. I Lerums kommun skall alla samarbetspartners ha kollektivavtal och bra arbetsvillkor för sina anställda.

Vi vill därför skriva under på att:

 • Vi ska verka för bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.
 • Alla anställda ska erbjudas heltidsanställning.
 • Ingen ska vara visstidsanställd längre tid än två år.
 • Vi kommer att återställa värdet på friskvårdscheckarna till personalen.
En bra kommun att åldras i

Vi ser till att det finns särskilda boenden, seniorbostäder och trygghetsbostäder i hela kommunen. Och självklart ska alla som behöver vård själva kunna bestämma över sina liv och sin vardag.

Vår socialdemokratiska äldrepolitik tar sin utgångspunkt i att äldre som behöver vård och omsorg ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag. Att då reducera valfriheten till att välja hemtjänst från en kommunal verksamhet eller en katalog med 200 privata utförare är fel.

Diskussionen borde istället handla om innehållet i den vård eller omsorg som ska ges. Äldre ska ha verklig valfrihet och kunna bestämma vad de vill ha utfört under sina hemtjänsttimmar eller bestämma när de ska stiga upp, lägga sig, komma utomhus i vardagen på äldreboendet.

För att värna den äldres oberoende och möjligheter att bo så länge de vill och orkar i sin hemmiljö bör inriktningen vara att det blir lättare att få hjälp även om behoven inte är så stora. Det ökar tryggheten, livskvaliteten och oberoendet för de äldre och är lönsamt på sikt för samhället.

Flera kommuner har redan infört så kallad förenklad biståndsbedömning som gör att alla äldre över en viss ålder får ett antal hemtjänsttimmar bara genom att anmäla sig. Det erbjuds bland annat i Örebro, Nordmaling och Linköping. Vi vill införa detta i Lerum också.

Vi vill att äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till ett rikare liv. Många kommer att leva en lång tid av sitt liv med hemtjänst eller på äldreboende. På sikt måste hemtjänsten och insatserna på äldreboendet utvecklas att inte bara handla om det allra nödvändigaste utan också kunna rymma det som gör livet värt att leva.

Vi vill därför skriva under på att:

 • Det ska finnas särskilda boenden, seniorbostäder och trygghetsbostäder i hela kommunen.
 • Självklart ska alla som behöver vård själva kunna bestämma över sina liv och sin vardag.
 • Pensionärer ska få åka avgiftsfritt i kollektivtrafiken i lågtrafik.
facebook Twitter Email
Bli medlem!