Till dig som vill ha trygghet

Upplevd trygghet, utsatthet för brott och faktisk säkerhet i det offentliga rummet handlar ytterst om den enskildes tillit, förtroende, social förankring och delaktighet. Vi vill därför samverka brett om de utmaningar som finns. Trygghet är en förutsättning för det jämlika samhällsbygget, det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i Lerums kommun.

För oss socialdemokrater är det förebyggande arbetet för att motverka utanförskap den högst prioriterade sociala hållbarhetsdimensionen i en jämlik kommun.

Det handlar om att starta upp fler fritidsgårdar, möjliggöra fullföljda studier och arbeta drogförebyggande. Trygghet är att se till att ingen hamnar i utanförskap med på grund av missbruk i någon form.

Trygghet handlar om att alla kommunens invånare ska må bra.

Med ett aktivt fältarbete och fritidsgårdar som är öppna alla kvällar och helger så skapas ett samhälle där rekrytering till kriminella gäng försvåras.

Rent, tryggt och snyggt är ett slitet mantra i platsutvecklingskretsar men vi socialdemokrater vill återigen sätta fokus på området genom lägga till ordet tillgängligt. Vi tror på ett samhälle tillgängligt för alla – där man också känner trygghet och frihet från negativa krafter.

Vi lovar Lerums invånare

  • Ökad upplevd trygghet genom att kommunens tätortscentrum utvecklas så att det blir fler som vistas där oavsett tid på dagen, genom fler mötesplatser.
  • Ordningsstadgan för kommunen revideras i syfte att säkerställa att den ger förutsättningar för trygghet.
  • Formerna för invånarnas inflytande i kommunen utvärderas och stärks – exempelvis utreds extern visselblåsarfunktion och digitalt tillgängligt diarium.
  • En hållbar, ren och tillgänglig lokalmiljö upprätthålls i hela Lerums kommun.
  • Lerums kommun antar och arbetar aktivt med: nollvision för mäns våld mot kvinnor.
  • Otillbörlig påverkan på beslut och beslutsfattare ska inte få förekomma.
facebook Twitter Email
Bli medlem!