Till dig i behov av stöd och omsorg

Alla människor ska känna sig inkluderade i Lerums kommun. Vi vill att fler personer anställs inom omsorgen så att de som redan arbetar får fler kollegor vilket möjliggör bättre omsorg för er stöd och omsorgsbehövande. Vi skall vidareutveckla en äldreomsorg där du har en större trygghet att få möta kompetent personal i tillräcklig mängd och där du får vara delaktig i din egen livssituation och omvårdnad.

Vi tror starkt på den kommunala organisationens förmåga att ta hand om de behövande – så pass att vi över tid inte ser behov av att driva äldreboenden på entreprenad. Tvärtom ser vi att man vid egen drift kan få mer resurser till fler insatser i den egna verksamheten och en tydligare kontrollmöjlighet för att säkerställa att verksamheten drivs ändamålsenligt och lagligt.

Samhället ska anpassas efter våra invånares behov och inte tvärtom. Samhället ska utformas så att det skapar möjligheter till inkludering av alla i samhället. Därför ska vi möta er med särskilda behov mötas på era villkor och Lerums kommun undanröjer eventuella kvarstående hinder för att ni ska fritt kunna utforma era liv.

Vi skall skapa trygghet och stöd för äldre i behov av omsorg. Ni med behov ska känna att det är enkelt och går snabbt att få den behövda hjälpen av kommunen.

Personalen inom omsorgen är den viktigaste byggstenen för att verksamheten ska fungera. Vi vill att personalen ska ha trygga anställningar, vilket innebär tillsvidareanställningar samt att heltid ska vara norm. Vi vill även att personalen inom omsorgen ska ha kompetensutveckling, slippa delade turer och ha en lön som ni kan leva på. Detta ser vi kan medföra minskad personalomsättning med bättre omvårdnad och tryggare boende som följd!

Vi vill att alla äldreboenden och hemtjänst ska servera en näringsrik, giftfri och anpassad kost till alla boende.

De invånare i Lerums kommun som kan arbeta och försörja sig själv ska arbeta. Det är även viktigt att det stöd som invånarna får från kommunen möjliggör en skälig levnadsnivå samtidigt som alla som får ekonomiskt bistånd också möter en tydlig förväntan. Du som nyanländ ska lära dig svenska och arbeta ett visst antal timmar i veckan. Samverkan med näringsliv ger bättre förutsättningar att lyckas med detta.

Många anhöriga i kommunen är ett stort stöd och en stor trygghet till sina nära. Dessa anhöriga vill vi ge nödvändigt stöd i form av olika insatser från kommunens sida.

Vi lovar Lerums medborgare

 • Genomförande av att varje hemtjänsttagare med kommunal hemtjänst har en utsedd ansvarig.
 • Trygga anställningar (bland annat innefattande tillsvidare och heltid) prioriteras inom kommunens ansvarsområden.
 • Ett betydligt lägre antal hemtjänstpersonal besöker de hemtjänsttagare inom kommunal hemtjänst med störst vårdbehov per 2 veckorsperiod.
 • Kompetensutveckling i tillräcklig omfattning för kommunens omsorgspersonal.
 • Ett minskat beroende av externa parter som driver boenden i kommunen.
 • Familjecentraler i alla kommundelar.
 • Bostäder för äldre i hela kommunen.
 • Äldrecenter med såväl tryggt boende som information om samhällets stöd till äldre.
 • Anhörigstödet utvecklas och stärks.
 • Fria resor med kollektivtrafiken för pensionärer i kommunen.
 • Fria resor med kollektivtrafik för de med funktionsvariationer.
 • Kostnad för färdtjänstresor jämställs med kollektivtrafikkostnader.
 • Stöd till den som står långt ifrån arbetsmarknaden.
 • Kommunala beredskapsanställningar för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
facebook Twitter Email
Bli medlem!