Till näringsliv och boende

Näringsliv

Lerums kommun ska aktivt och intensivt arbeta med näringslivsutveckling. Vi ska arbeta med att värna både det näringsliv som finns i kommunen men även med att få nya företag och branscher att etableras och stanna kvar i kommunen. Med förbättrad infrastruktur skapas ytterligare möjligheter för lokalt företagande. Vi ska verka för schyssta villkor och tydliga miljökrav vid upphandlingar.

Samhällsbygget tar sikte på framtiden. Viktigt är stark ekonomisk tillväxt, full sysselsättning samt socialt, miljömässig och ekologiskt hållbar utveckling. Kommunens upphandlingar ska ta tillvara de tre hållbarhetsbegreppen samt möjliggöra inkluderande av små och medelstora entreprenörer.

För att lyckas med näringslivssatsningar behövs fysiska förutsättningar – Lerums kommun behöver därför säkerställa tillgång till infrastruktur, mark och en rättssäker och relevant handläggning, så att fler som vill etablera sig som företagare i kommunen kan göra det.

Vi vill stimulera och öppna upp för ökat socialt företagande i kommunen. Det behövs också ett samarbete mellan civilsamhällets olika aktörer och tydliga idéburna-offentliga-partnerskap

I samarbetet med det lokala näringslivet ska feriearbeten och praktikplatser erbjudas till grundskole- och gymnasieelever, för att locka till ett kommande yrkesval.

Arbetsmarknadsenheten har ett stort verksamhetsövergripande ansvar både för kommunen i olika sammanhang och även för den enskilde kommuninvånaren, vilket kräver en förvaltningsöverblickande helhetssyn.

Vi lovar Lerums näringsliv

 • Lokalt hållbart företagande främjas.
 • Socialt och ekologiskt hållbar besöksnäring främjas.
 • Samarbete och stöd för att gymnasieungdomar i Lerums kommun ska erbjudas feriearbete.
 • Samarbete med lokalt näringsliv för att tillhandahålla tillräckligt med praktikplatser i kommunen.
 • Arbetsmarknadsenheten är en centralt placerad enhet i kommunens organisation.
 • Mark, såväl som annan hållbar infrastruktur, finns när den behövs genom aktiv kommunal markanskaffning och aktivt ägarskap i kommunala bolag.
 • Kommunen ska driva en aktiv samhällsplanering för att locka hållbarhetsmedvetna företag till etableringar i kommunen.
 • Stimulans och hjälp till utveckling av socialt företagande i syfte att nå människor som står långt från arbetsmarknaden.
Boende

Det är viktigt att det blir blandade upplåtelseformer i bostadsbyggandet. Vi måste börja att bygga fler hyresrätter för att klara behovet för alla som behöver. Andelen lägenheter i kommunen är alldeles för lågt för att skapa nödvändig frihet på bostadsmarknaden och vid prioriteringsbehov innebär detta att fler lägenheter främjas före fler småhus.

För oss är det självklart att bostadsbyggandet är energismart samt ekologiskt och socialt hållbart.

Bostäder ska byggas i alla kommundelar och vi ska medverka till att lokala byggföretag vill bygga i Lerums kommun. Det kommunala planprogramsarbetet tar höjd för kommande samhällsutveckling och det finns tillräckligt med såväl fördjupningar av översiktsplaner som detaljplaner för att motsvara det framtida behovet av bostäder. Den hållbara infrastrukturen som skapar möjligheter för det goda livet i Lerums kommun planeras i förväg så att kommunen inte behöver lägga kraft på att lösa uppkomna svårigheter i efterhand.

För att säkra byggbar mark för olika ändamål ska kommunen köpa in mark av olika slag i syfte att bygga ett hållbart samhälle.

Vi lovar lerums kommuns bostadsbehövande

 • Särskilda lägenheter för ungdomar som flyttar hemifrån, på Hede gärde.
 • Ökad variation i upplåtelseformer i bostadsbyggandet.
 • Hyresrätter prioriteras i detaljplaner och bostadsbyggande.
 • Hållbara bostäder till rimligt pris.
 • Ökning av de strategiska markköpen.
 • Att fördjupade översiktsplaner beslutas inom Floda, Gråbo och Lerums centrala tätorter i syfte att öka takten i bostadsbyggandet i våra kommunala centrum.
 • Det delägda kommunala bostadsbolaget (Förbo AB) får i uppdrag att öka byggnationen av hyreslägenheter i kommunen.
facebook Twitter Email
Bli medlem!