Till miljön

Agenda 2030 utgör målbilden för vår politik när det gäller klimat och miljö. Vi socialdemokrater vill att Lerum ska bli en förebild i Sverige att klara de 16 nationella miljömålen. Minskade utsläpp av växthusgaser, en giftfri miljö, en ekologisk livsmedelsproduktion och en ökad biologisk mångfald ska skapa ett långsiktigt hållbart Lerum. Vi har höga ambitioner för kommunens miljöarbete. Den egna organisationen ska vara ett föredöme. Därför ska andelen ekologisk, lokalt och giftfritt odlad mat öka. Hållbara transportlösningar främjas och vi ska ha en god vattenmiljö – Lerums kommun har som ambition att vara bland de främsta i landet.

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel, och är därför viktigt att skydda. Att trygga en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och hälsomässigt säkert vatten kräver i grunden ett väl fungerande grund- och ytvattensystem som når god status enligt EUs ramlag för vatten.

Den tätortsnära natur vi har idag ger invånarna välbefinnande och naturupplevelser. Vi behöver säkerställa att kommunens invånare har en oförändrad mängd skog att vistas i och att skogen inte sköts med fokus på vinstkrav utan med fokus på god ekologisk status och mångfald.

Vi vill att Lerums kommun utvecklar vandringsleder, ridvägar, gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. För att minska klimatpåverkan ska kommunens alla fordon vara fossilfria.

Vi har nytta av naturen på många olika sätt, genom så kallade ekosystemtjänster. Vi socialdemokrater vill att vi tar tillvara naturen i Lerum, på ett ansvarsfullt sätt, så att vi utnyttjar, skyddar och utvecklar dessa ekosystemtjänster medan de finns kvar!

Vi lovar Lerums invånare

  • Ökad andel kommunägd skogsmark i tätortsnära skogsområden.
  • Bevarade ”gröna kilar” så alla medborgare lätt kan nå rekreationsområden.
  • Kraftfulla satsningar på solenergi genom investering i solceller på alla kommunala byggnader.
  • Ökad energieffektivitet bland kommunens verksamheter och invånare.
  • Tydliga ägardirektiv för kommunala bolag som styr mot långsiktig hållbarhet och minskad sårbarhet avseende exempelvis elbrist eller negativa klimateffekter.
  • Skyddade och återställda vattenrelaterade ekosystem.
  • En lokal livsmedelsförsörjningsplan som bl.a. innehåller stöd till lantbrukare att ställa om till giftfri odling och till småskalig grönsaksodling i våra hem eller i kolonilotter.
  • Ökad andel ekologisk och giftfri odlad mat.
  • Minskat matsvinn i samtliga kommunala verksamheter.
  • Ingen tillförsel av giftiga kemikalier till mark och vatten.
facebook Twitter Email
Bli medlem!