Till invånarnas fritid

Lerum ska vara en attraktiv och framgångsrik fritidskommun. Ett varierat utbud både i kommunens regi och i föreningslivet ska erbjudas, där kommuninvånare med olika bakgrund kan mötas. Med aktiviteter i hela kommunen ser vi fritiden som en viktig hållbarhetsfaktor. Detta gör Lerum attraktivt för boende, besökare och företag. Ett varierat fritidsutbud, med såväl kultur som rörelse i fokus, ger ett tydligt positivt bidrag till folkhälsan – därför behövs såväl kulturhus som utökad satsning på idrottscenter i Stenkullen. Vidare behöver planering starta för att möta 2040 års behov av idrottsområden. Nya leder och bevarandet av den tätortsnära rekreationsmarken är tydliga åtaganden som vi gör för att bidra till en fritid där varje individ ska kunna uppfylla sina behov.

Genom ekonomiskt stöd till föreningslivet och investeringar i olika anläggningar i alla kommundelar skapas förutsättningar för en meningsfull fritidsverksamhet.

Det finns ett behov av fler mötesplatser, gärna i grönområden, där invånarna kan mötas.

Vi lovar Lerums kommuninvånare

 • Fritidsgårdsverksamhet i alla kommundelar.
 • Kommunala lokaler för ungdomar med intresse för motor, teater och musik med god tillgänglighet.
 • Ridleder, så vi får ett sammanhållet nät av leder i kommunen.
 • Vandringsleder, så att vi får ett sammanhållet nät av leder i kommunen.
 • Lekplatser för barn och unga, likt Spindelskogen i Floda i alla kommundelar.
 • En simhall i Stenkullen.
 • En komplement-ishall i Stenkullen.
 • En boulebana inomhus.
 • Gröna korridorer (även benämnda gröna kilar) som garant för tillgång till den tätortsnära rekreationen för alla genom detaljplanearbetet.
 • Sommarlovskort för barn och unga i kollektivtrafik.
 • En friluftsplan för kommunen.
facebook Twitter Email
Bli medlem!