Till alla barn

Ni har rätt till en bra och jämlik start i livet som skapar framtidstro och hopp. Kommunens verksamheter ska kunna ta hand om var och en av er utefter era förutsättningar. Ni är i främsta rummet och för att säkerställa det ska vi lyssna till er och låta er påverka de beslut som berör er.

Detta innebär att vi inte vill se vinstjakt i den svenska skolan – marknadsskolan ska inte vara en del av skolverksamheten i Lerums kommun. Invånarnas skattepengar ska användas till att förbättra och utveckla skolan – inte till stora vinster. För oss är det viktigt att ni kan välja er egen framtid oavsett bakgrund. Därför arbetar kommunen aktivt för jämlikhet och för att ta bort potentiella hinder baserat på kön, etnisk eller social tillhörighet.

Ni har rätt till personal som har möjligheten att utveckla bästa möjliga metoder för att se era unika egenskaper. Lärarna ska få vara lärare. Utrymmet för undervisningen måste öka och ni möts och utmanas i er nyfikenhet på kunskap. Fler bra lärare uppnår vi genom ett aktivt arbetsgivararbete i hela förvaltningen.

Alla barn har rätt till utvecklande kreativitet genom god tillgång till kultur, fritid och föreningsliv. Möjligheterna att röra sig och ta plats i det offentliga rummet ska vara utgångspunkt när kommunens infrastruktur planeras.

Trygghet ska känneteckna föräldrars känsla kring att låta er barn växa upp i Lerum. Både de fysiska som de psykiska miljöerna ska vara tillåtande och trygga i Lerums kommun. För att säkra detta engagerar kommunen aktivt vuxna i att agera goda förebilder. Trygghet byggs också genom hög och god närvaro av vuxna i lärmiljön och en god arbetsmiljö i form av rena och fräscha skollokaler.

Ni har rätt till de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar livsstil och hållbar utveckling. Den framtida gymnasieutbildningen utgör en knutpunkt och mötesplats i mitten av ett lärcentrum där stora delar av närsamhället är delaktigt.

Ni har rätt till att all personal i skolan arbetar enligt skolans värdegrund och slår larm om ett barn far illa och är redo att säga ifrån vid kränkningar och mobbning.

En självklarhet är att ni har rätt till giftfri och näringsrik skolmat.

För det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet är viktigt, möjligheterna att ställa om till andra yrkesval under livet ger framtidshopp och frihetskänsla. Vi vill satsa på den kommunala vuxenutbildningen och andra former av vuxenutbildning. Vi vill se en utökad samverkan med näringslivet och högskola/universitet.

Vi lovar Lerums medborgare

Förskola

 • Välstädade lokaler
 • Lågt antal barn i förskolegrupperna.
 • Tillgång till öppen förskola i alla större tätorter.
 • Personalens möjlighet till kompetensutveckling stärks.
 • Förskolor byggs för att möta befolkningstillväxten.

Skola

 • Alla barn ska uppnå kunskapskraven för godkänd nivå.
 • Alla barn har tillgång till en komplett uppsättning läromedel av hög pedagogisk standard.
 • Välstädade lokaler.
 • En organisation som ger valmöjligheter avseende inlärningssätt och lärmiljö med ordning och trygghet i fokus.
 • Läxhjälp i såväl grundskola, fritids som på gymnasiet.
 • Oavsett vilken skola i kommunen eleverna är placerade på, ska eleverna kunna åka kollektivt, kostnadsfritt, för att ta del av det kommunala utbud som inte finns runt den egna skolan.
 • Lovskola erbjuds de barn som behöver.
 • Resurser finns till fullföljda studier, för att motverka utanförskap och medverka till en god folkhälsa.
 • Fler platser i resursskolor för barn med behov av särskilt stöd.

Gymnasiet

 • Samtliga elever lämnar gymnasiet med fullständiga betyg
 • Feriearbete omfattande minst 3 veckor erbjuds alla i årskurs 3 på gymnasiet.
 • Gymnasiet utvecklas till lärcentrum
 • Följa med i befolkningsutvecklingen och påbörja planeringen av ”Gymnasium 2040” med förslag kring utbildningsutbud, platstillgång och lokalisering av undervisningsbyggnader i kommunen.

Alla barn och unga

 • Förstärkt elevhälsovård med fler anställda.
 • Förstärkt arbete mot mobbning i samtliga av kommunens skolformer oavsett huvudman.
 • Drogförebyggande arbete som genomsyrar högstadie- samt gymnasieverksamheten.
 • Barn med behov av särskilt stöd fångas upp och erbjuds tillräckliga insatser.
 • Praktikmöjligheter utvecklas för fler i tät samverkan med näringslivet, för att skapa intresse för och möjlighet till hållbara jobb med trygg kompetensförsörjning.
facebook Twitter Email
Bli medlem!