Till er som är anställda i Lerums kommun

Lerums kommun ska vara en jämställd och diskrimineringsfri arbetsgivare där tillsvidareanställning och heltid ska vara norm. Med hög kompetens, bra arbetsvillkor för medarbetarna, och ett gott ledarskap som tas tillvara i en lärande organisation, skapar vi kvalitet i kommunens verksamheter.

Vår vision är en organisation som präglas av ordning och reda, där beslut fattas rättssäkert och på lämplig nivå. Utöver detta präglar viljan att möta medborgarna och deras behov på ett hållbart sätt all verksamhet.

Vi ska ha en nära samverkan med de fackliga organisationerna. En arbetsgivare i framkant kräver långsiktiga strategier för kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Vi måste följa upp att vi som kommun tar ansvar för jämställdhetsarbetet mellan kvinnor och män. När det inte längre är ett krav på så kallade jämställdhetsplaner måste kommunen arbeta förebyggande och aktivt med att förebygga alla de sju diskrimineringsgrunderna.

Våra löften till de anställda

  • Tydligt fokus på efterlevnad av de kompetensutvecklingsplaner som tas fram för ett hållbart, utvecklande arbetsliv.
  • Kraftiga arbetsmiljösatsningar, med en aktiv förebyggande företagshälsovård, för att minimera sjukfrånvaro.
  • Tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm vid alla anställningar.
  • En friskvårdspeng, som möjliggör en hälsosam livsstil, på som lägst 1600 kr.
  • Styrning och ledning sker tillitsbaserat och en god organisatorisk struktur upprätthålls.
  • En hållbar kompetensförsörjningsstrategi tas fram.
  • Alla anställda i kommunen ska kunna gå till jobbet utan att utsättas för hot, våld eller trakasserier.
  • Aktivt arbete för jämställda löner.
  • En stabil ekonomi i kommunen där vi investerar invånarnas pengar för att skapa hållbarhet i verksamhet och anläggningar.
facebook Twitter Email
Bli medlem!