Vårt löfte till dig – Tillsammans lyfter vi hela Lerums kommun

Vårt socialdemokratiska handlingsprogram är vårt politiska styrdokument. Det är här vi som politiker hittar argument för våra politiska uppfattningar. Det är också här ni invånare ser vad vi vill och tycker i vissa frågor.

Det handlar om hur vi bygger den gröna socialdemokratiska kommunen med jämlikhet och jämställdhet som byggstenar, samtidigt som vi använder Agenda 2030 för att skapa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

En hållbar kommun – Agenda 2030: Politisk vilja och inriktning för perioden 2023-2026

2019 nådde utsläppen för växthusgaser sin högsta nivå någonsin. 2020 blev det varmaste året som uppmätts. 2020 drabbades världen av en ny pandemi. Vi socialdemokrater vill lämna efter oss en kommun som är hållbar även för framtida generationer. Den kommunala ekonomin står inför stora utmaningar och vi vill möta dem på ett hållbart sätt. Sociala frågor dominerar i de av FN beslutade globala målen som Lerums kommun valt att ha som rättesnöre. Därför har satsningar på att uppfylla hållbarhetsmålen högsta prioritet i vår socialdemokratiska valplattform.

De 17 globala målen, måste brytas ner för att ni som medborgare i Lerums kommun ska kunna få den hållbarhetskommun vi socialdemokrater vill ha. De 17 målen i agendan lägger grunden för vårt övergripande mål – jämlikhet och hållbarhet.

Tillsammans ska vi i Lerums kommun ställa om till en hållbar kommun. Det är viktigt att politiken ger möjlighet till omställning och att kommunen fungerar som en förebild, ett bollplank och en kompetensförsörjare i arbetet med Agenda 2030.

Hållbarhet utvecklas bäst genom ständig utvärdering och förnyelse – därför vill vi att Lerums kommun också ska vara ett föredöme när det kommer till att ifrågasätta och att ta ansvar för att förändra det som kan förbättras.

Jämlikhet

Även vi som kommun måste, genom politiska beslut, bryta den växande ojämlikheten som breder ut sig i samhället, både i spåren av pandemin, men också i spåren av en över tid ojämlik fördelning av tillgångar och upprepade flyktingkatastrofer. Vi måste minska de ekonomiska klyftorna genom socioekonomiska satsningar på olika områden.

Det ska inte finnas några skillnader när det gäller utbildningsmöjligheter, rätt till vård och en jämlik omsorg i Lerums kommun.

Den kanske tydligaste kommunala möjligheten att påverka gäller god skola och fullföljda studier: vilket är grunden för både folkhälsa och en källa till individens möjlighet till ett jämlikt arbetsliv.

Ett jämlikt Lerum skapar tillit hos kommunens invånare. En tillit som gör att ni invånare kan hjälpa till att uppfylla de miljömässiga-, sociala och ekonomiska målen som återfinns i Agenda 2030.

Lerums kommuns ska ha jämlika verksamheter som främjar långsiktighet, samverkan, helhetssyn, inflytande, hälsa, delaktighet men framförallt deltagande på lika villkor för alla er invånare. Lerums kommun ska vara ett föredöme på jämställdhetsområdet och en öppen och välkomnande kommun där alla människor ska känna sig trygga oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning och könsidentitet, ålder, funktionsvariationer eller religion. Vi ska vara en bra arbetsgivare och ge god och jämställd service till alla er kommuninvånare. Vi ska utveckla ett strategiskt arbete mot rasism, fördomar och diskriminering.

Hållbarhet

Lerum ska vara en kommun i framkant – jämställd och hållbar. En i verklig mening modern kommun.

Vi arbetar lokalt med fyra hållbarhetsdimensioner (ekonomisk, social, ekologisk och kulturell) som bas i ett brett utvecklingsområde. Vår viktigaste tillgång är alla kommuninvånare. Alla ska kunna ta del av och bidra till en positiv utveckling. Genom att minska ojämlikheten och se till att alla kan vara aktiva i bygget av Lerums kommun skapar vi tillsammans en jämställd och långsiktigt hållbar kommun.

Lerum är en rik kommun, inte minst rik på fin natur!

Naturen är en viktig resurs, nu och för framtida generationer.

Ni, Lerums invånare, har nära till naturupplevelser såsom skogsvandringar, bärplockning och bad, men även andra har möjlighet att uppleva den fina naturen. Därför finns det goda möjligheter för lokala företag att ta hand om dessa ekoturister och att utvecklas med dessa i åtanke.  Så förutom upplevelser kan vår fina natur innebära arbetstillfällen.

Naturen är viktig på många fler sätt, den förser oss bland annat med mat och dricksvatten. Naturens våtmarker kan hjälpa oss att ta hand om översvämningar, minska erosion i vattendrag (rasrisker). Våtmarkerna är dessutom värdefulla under perioder med torka samt att de ger en bra boendemiljö för olika växt- och djurarter.

Genom ett totalt fokus på hållbarhet kan Lerums kommun fortsätta vara en kommun där fler väljer att leva och bo.

facebook Twitter Email
Bli medlem!