Vi måste prata Lerum inbjuder till möte och diskussion med Hans Abrahamsson

Den liberala demokratins kris – hur ska vi hantera den

30 mars kl 18.00Pomonavägen 10 Lerum

Hans Abrahamsson föreläser om konsten att värna demokrati och social hållbarhet. Utgångspunkten är vår tids stora samhällsomdaning som kännetecknas av det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering flätar samman det lokala med det globala. Den socioekonomiska jämlikheten minskar samtidigt som kraven växer på sociokulturell jämlikhet och socioekologisk rättvisa. Han visar på hur detta skapar nya konfliktlinjer som vårt liberala representativa demokratiska system har svårt att hantera.


Allt färre människor känner igen sig i det politiska samtalet och att kan göra sin röst hörd. Men dagens komplexa utmaningar kan bara formuleras och åtgärdas tillsammans med dem som berörs. Omställningen till ett hållbart samhälle medför förändrade produktionsmetoder och konsumtionsmönster som i sin tur påverkar maktstrukturer och sociala relationer.


Samhällsutvecklingen aktualiserar behovet av ett nytt lokalt samhällskontrakt. Vi behöver lokala kommunala rådslag landet runt för samtal om hur vi skall leva tillsammans i en värld i förändring.

Dialog och förstärkt lokal demokrati blir viktigare än någonsin. Agenda 2030 kan bli till ett viktigt verktyg för den lokala förankring och den global utblick som krävs för att hantera hållbarhetens olika dimensioner och vår tids samhällsutmaningar.

Välkomna önskar ABF Sensus #vimåsteprata

 

facebook Twitter Email
Bli medlem!