Socialdemokraterna i Lerum söker dialog för ett hållbarare Lerum! Varför inte ett samtal?

Debattartikel i Lerums Tidning

I socialdemokraternas budgetförslag för både 2022 och 2021 finns under området
Klimat o miljö flera förslag som skulle leda till att Lerums kommun tydligt
arbetade mot Agenda 2030. Hade vårt budgetförslag antagits hade förvaltningen
fått i uppdrag att ” ta fram en lokal livsmedelförsörjningsplan som bl. a. innehåller
stöd till lantbrukare som vill ställa om till giftfri odling och till småskalig
grönsaksodling i våra hem eller i kolonilotter.”


I november lämnade Miljöpartiet in en motion med samma tanke: att Lerums
kommun skulle kunna ställa mark till förfogande för odlingslotter i Gråbo och
Floda. I Lerumsdelen finns idag två områden med odlingslotter. Från delar av oss
i oppositionen finns det alltså en tydlig vilja till detta. Ett förslag som dock
avslogs av den sittande (m)ajoriteten.


Därför var det med stor förvåning vi såg på när Eva Andersson (C) i majoriteten
på senaste kommunstyrelsen den 16 september, på sittande möte, anmäler ett
tillkommande ärende där man ensidigt från den så kallade Alliansen vill ge
förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar om att tillskapa odlingslotter i
hela kommunen. Hade inte ett samtal med oss som redan föreslagit detta och
kunnat skapa ett gemensamt förslag till förvaltningen?


I våra ögon kan vi inte se annat än att detta är en ren maktdemonstration. Ett
intressant och bra förslag från oppositionen gör majoriteten om till sitt eget.
I majoritetens pressmeddelande efter kommunstyrelsen väljer majoriteten samma
agerande där Eva Andersson (C) skriver att Alliansen ”eftersträvar ett hållbart
samhälle och möjliggör för invånare odla sina egna grönsaker”. Detta trots att
såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill stärka hållbarheten i det lokala
odlandet på motsvarande sätt.


Med anledning av detta vill vi åter tydligt klargöra vår vilja till dialog för att
gemensamt skapa en kommun för allas bästa. Vi hoppas fortsatt på framtida gehör
från (m)ajoriteten!


Olle Adolfsson (S) Jon Haraldsson (S)

facebook Twitter Email
Bli medlem!