Ansvar för Lerums kommun

Budget 2023 med plan 2024 och 2025

Moderaterna och Socialdemokraterna presenterade 4 november budgeten för Lerums kommun 2023 med plan 2024 och 2025. Budgeten ska tas i kommunfullmäktige 15 december.

”Det är en ambitiös budget som satsar på välfärden, tryggheten, ekonomin och näringslivet”, säger Viktor Lundblad (M).

Moderaterna och Socialdemokraterna har enats om ett förslag till budget för Lerums kommun för år 2023 med plan 2024 och 2025 för att ta ansvar för Lerums kommun. Stigande priser, inflation och räntor i kombination med den globala konjunkturen leder till att allt fler kommuner får svårare att finansiera de växande välfärdsbehoven. Tack vare god ekonomisk hushållning, en budget i balans och fokus på en stabil kommunal kärnverksamhet klarar Lerums kommun av att både tillgodose och utveckla välfärden.

”Budgeten skapar skyddsvallar mot tuffare tider. Ett ansvarstagande har varit A och O i arbetet och innebär att vi är överens om hur vi ska stå starka mot inflation, mot kostnadsökningar och mot ökande el- och energikostnader. Lerums kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med att kommunen levererar en god välfärd och möter de behoven man har i vardagen”, säger Viktor Lundblad (M).

Budgeten gör stora satsningar på Lerums kommuns skolor som länge levererat goda studieresultat. Målet är att säkerställa att varenda elev, oavsett bakgrund, når kunskapskraven. Eleverna ska utvecklas efter sina förutsättningar och de som har störst behov av hjälp ska även få mest stöd.

”Ansvar är ledordet för dels vårt samarbete och det speglar även denna budget. En budget som visar att vi verkligen tar ansvar även för kommunens yngre invånare. Kommunens yngre invånare kommer att växa upp i en kommun som ger förutsättningar att lyckas i livet och i skolan oavsett var du bor.”, säger Renée Bengtsson (S).

Budgeten innehåller även viktiga och stora prioriteringar på tryggheten i Lerums kommun. Fler trygghetskameror i kommunens centra, patrullerande kommunala ordningsvakter och ett aktivt arbete med att bekämpa droganvändandet är några av de många saker Moderaterna och Socialdemokraterna enats om att införa. Därutöver ska det upprättas skyddade boenden för kvinnor och barn och ett centrum mot kvinnovåld i kommunen.

”På samma sätt som vi är överens om ordning och reda i ekonomin är vi överens om ordning och reda på Lerums gator och torg. Arbetet mot våld i nära relationer ska intensifieras. Det är en stor seger att all kunskap och all hjälp våldsutsatta kan behöva från kommunen, polisen och kvinnojouren kommer finnas samlad på ett ställe”, säger Viktor Lundblad (M).

Äldreomsorgen ska utvecklas och byggas ut. Bland annat ska fler äldreboenden, seniorboenden och trygghetsboenden byggas i centrala lägen. Hemtjänsten ska vara trygg med hög personalkontinuitet. Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor.

”Eftersom mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem i dagens samhälle, innehåller denna budget en mängd åtgärder inom området Våld i nära relationer, bland annat utbildningssatsningar för all kommunal personal, så att upptäckten av våld sker i ett tidigt stadie”, säger Renée Bengtsson (S).

Investeringar:

Moderaterna och Socialdemokraterna har enats om ett antal prioriterade investeringar i investeringsbudgeten för år 2023 på 450,0 mnkr.

Skolor:  

Under år 2023 beräknas den nya förskolan i Olstorp färdigställas, vilket innebär 80 nya förskoleplatser. I övrigt pågår omfattande investeringar i pågående projekt i grundskolor. Berghultskolan förväntas färdigställas år 2023 med en nettoeffekt av 200 nya grundskoleplatser och blir samtidigt ombyggd till en F-9 skola. Ombyggnationen av Torpskolan förväntas vara klar år 2024 med 150 nya grundskoleplatser. Grundskolan Norra Hallsås förväntas färdig år 2025 med 250 nya grundskoleplatser och projektet inkluderar ökad trafiksäkerhet, nya vandringleder och marksanering.

Kultur och fritid:

Kommunen ska tillskapa lokaler för kultur och fritid så som: Kulturhus i Dergårdsparken, renovering av Vattenpalatset och ny simhall i Stenkullen. En boulebana inomhus och planerad komplement-ishall i Stenkullen. Budgeten för en ny tennishall i Lerum höjs och nya fritidsgårdar planeras. Kommunen ska utreda möjligheten att etablera fler båtplatser kring sjöarna i Lerums kommun.

Kommunen ska fortsätta utveckla vandringsleder, ridvägar utöver de gång- och cykelleder som utvecklas som ett led i infrastrukturutvecklingen. Vid projektering av nya gång- och cykelvägar ska samtidigt behovet av en säker ridväg undersökas. Underhållet för ridvägar ska säkerställas genom att se över möjligheten att behandla ridvägar som vanliga vägar.

Trafik:

År 2023 fortsätter arbetet ihop med Trafikverket för att öka trafiksäkerhet i korsningen Gråbovägen – Olstorpsvägen, med beräknat slutår är 2025. År 2023 pågår arbete med beläggningar av vägar med syfte att öka trafiksäkerhet i hela kommunen.

VA och renhållning:

År 2022 påbörjades arbetet med ny kretsloppspark i Stenkullen. Arbetet förväntas pågå under hela år 2023, med målet att kretsloppsparken står klar våren 2024. Vad gäller VA sker insatser för att säkerställa produktionskapaciteten både vid överföringsledning Sjövik – Björboholm och Tollereds vattenreservoar. Utbyggnaden av VA i Torpadal förväntas avslutas. Det gör det möjligt för anslutning av bostadsområdet och innebär positiva insatser för miljö och dagvatten. Under år 2023 sker även en ledningsförnyelse för att skapa reservkapacitet.

Hela budgeten som pdf…

Samarbetsavtal mellan M och S…

Kontakt:

Moderaterna
Viktor Lundblad
Tel: 073-524 84 74

Socialdemokraterna
Renée Bengtsson
Tel: 072-742 09 80

facebook Twitter Email
Bli medlem!